ข้อมูล

ข้อมูล

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ เป็นองค์กรที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการกุศล ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับอย่างครบถ้วน

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ โครงการ และเด็กๆ ในอุปถัมภ์ของมูลนิธิ ได้จากรายงานประจำปีของมูลนิธิ