PUBLISHER

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ประเทศไทย
1/913 ซ.พหลโยธิน 60 ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
+66 2 0268851
office@erberfamilyfoundation.com

 

© ERBER FAMILY FOUNDATION - สงวนสิทธิ์

สงวนสิทธิ์ในการพิมพ์ซ้ำ ทำซ้ำ หรือการใช้งานประเภทอื่นๆ ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมด นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์เท่านั้น รูปภาพทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินหรือใช้โดยมีใบอนุญาตของมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์

 

ข้อจำกัดความรับผิด

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ได้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ถูกต้องและเชื่อถือได้ ณ เวลาที่เผยแพร่ แต่ไม่สามารถรับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องใดๆ หรือต่อผลที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ปฏิเสธความรับผิดใดๆ ต่อการสูญเสียทางวัตถุหรือทางความคิดอันเป็นผลมาจากการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจไม่สมบูรณ์ ล้าสมัย หรือไม่ถูกต้อง และอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดในการพิมพ์ ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์  อาจเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการที่อธิบายไว้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะไม่รับผิดใดๆ จากการปรับปรุงนี้

นอกเหนือจากข้อมูลที่ติดตั้งในเครื่องแล้ว ยังมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ภายนอก และ/หรือแหล่งข้อมูล เพื่อเป็นบริการแก่ผู้ใช้ของเรา ลักษณะของไฮเปอร์ลิงก์ภายนอกจะไม่ถือเป็นความเชื่อมโยงใดๆ ระหว่างมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ และแหล่งข้อมูลภายนอกที่เชื่อมโยงนั้น แหล่งข้อมูลภายนอกเหล่านี้อยู่นอกเหนือการควบคุมของมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้ในการตัดสินใจด้วยตนเองเกี่ยวกับความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ของข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นั้น ซานกรุ๊ปปฏิเสธความรับผิดใดๆ ของข้อมูลและเนื้อหาที่ไม่ถูกต้อง หรือผิดต่อกฎหมายที่ให้ไว้ในลิงค์เว็บไซต์ภายนอก