ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานตลอดจนการได้รับบริการต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์นี้  ผู้ใช้งานเว็บไซต์ตกลงและยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่กำหนดไว้นี้ หากท่านไม่เห็นด้วยหรือประสงค์ที่จะปฏิเสธการมีผลผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์ต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ร่วมกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ในการใช้เว็บไซต์นี้

ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ คำว่า "เรา" "พวกเรา" และ "ของเรา" หมายถึง

"มูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์

1/913 ซ.พหลโยธิน 60 ถ.พหลโยธิน ต.คูคต อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12130
ประเทศไทย"
 

1. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ การแก้ไขจะมีผลทันทีที่ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ เมื่อผู้ใช้งานได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ต่อหลังจากการเผยแพร่ดังกล่าวแล้ว ย่อมถือว่าผู้ใช้งานตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้น

2. การเป็นสมาชิก

หากท่านต้องการเข้าถึงข้อมูลบางอย่างในเว็บไซต์นี้ท่านอาจจะต้องเป็นสมาชิก การเป็นสมาชิกและคงสถานภาพสมาชิก ท่านจะต้องลงทะเบียนและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไข รวมถึงข้อกำหนดเฉพาะอื่นๆ ของการเป็นสมาชิกที่รวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ 
เราขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการสมาชิกเพิ่มเติมและ/หรือยกเลิกการเป็นสมาชิกของท่านได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปรับปรุงรายละเอียดการลงทะเบียนของท่านหากมีการเปลี่ยนแปลง มิเช่นนั้นท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้บริการสมาชิกได้
ท่านต้องแน่ใจว่ารหัสผ่านใดๆ ที่ช่วยให้ท่านสามารถใช้บริการสมาชิกของเราได้นั้น จะถูกเก็บเป็นความลับและไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าถึงบริการสมาชิกโดยใช้สมาชิกภาพของท่าน

3. ข้อมูล

ข้อมูลทั้งหมดบนเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยสุจริต ท่านยอมรับว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นเรื่องทั่วไปและไม่ใช่คำแนะนำ เราได้รับข้อมูลของเราจากแหล่งข้อมูลภายในของเราเองและจากแหล่งอื่นๆ และอาจหรืออาจไม่ปรับปรุงเป็นครั้งคราวตามที่เห็นสมควร ดังนั้นจึงไม่อาจรับประกันหรือรับรองได้ว่าข้อมูลใดๆ จะเป็นปัจจุบัน เชื่อถือได้ ถูกต้อง หรือสมบูรณ์ เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมอินเทอร์เน็ตได้โดยทั่วไป จึงไม่อาจรับประกันได้ว่าการเข้าถึงของท่านจะตรงต่อเวลา ไม่หยุดชะงัก หรือมีความปลอดภัย
ท่านควรตรวจสอบด้วยตัวเองและขอคำแนะนำจากผู้ชำนาญการก่อนที่จะดำเนินการหรืออาศัยข้อมูลใดๆ ที่พบในเว็บไซต์นี้

4. การปฏิเสธความรับผิด

เราไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจากสาเหตุใดก็ตาม (รวมถึงการประมาทเลินเล่อ) ซึ่งท่านอาจประสบโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ เราไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือการอาศัยข้อมูลที่มีอยู่ หรือการเข้าถึงผ่านทางเว็บไซต์นี้
ในขอบเขตที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ ที่อาจระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้จะถูกยกเว้นไว้ ณ ที่นี้ ในกรณีที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ และกฎหมายนั้นห้ามไม่ให้เรายกเว้นหรือแก้ไขแอปพลิเคชันหรือความรับผิดของเราภายใต้เงื่อนไขหรือการรับประกันใดๆ ดังกล่าว เงื่อนไขหรือการรับประกันนั้นจะถือว่ารวมอยู่ด้วย แต่ความรับผิดของเราจะถูกจำกัดสำหรับการละเมิดเงื่อนไขนั้น หรือการรับประกันในการให้บริการอีกครั้งผ่านทางเว็บไซต์นี้
เราจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียผลกำไรหรือในรูปแบบอื่นใดของการสูญเสียหรือความเสียหายที่ตามมาไม่ว่าในกรณีใดๆ 

5. คำเตือนเฉพาะ

ท่านต้องมั่นใจว่าการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และการใช้ข้อมูลใดๆ ของท่านไม่ผิดต่อกฎหมายหรือต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้กับท่าน
ท่านต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการที่ท่านใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้จะไม่ทำให้ท่านเสี่ยงต่อการติดไวรัส รหัสคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย หรือการรบกวนในรูปแบบอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายตอระบบคอมพิวเตอร์ของท่านเอง
เพื่อขจัดข้อสงสัย เราไม่รับผิดชอบต่อการรบกวนหรือความเสียหายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของท่านซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงใดๆ ของท่าน
เราไม่รับประกันว่าบริการที่ได้รับจากเราผ่านเว็บไซต์นี้จะตรงตามความต้องการของท่าน
ท่านรับทราบว่าแม้จะมีมาตรการป้องกันอย่างเหมาะสมในส่วนของเรา แต่ก็มีความเสี่ยงในการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือแก้ไขการส่งข้อมูลของท่าน หรือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของท่านหรือบนเว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดชอบหรือรับผิดในลักษณะใดๆ ต่อความสูญเสียซึ่งท่านอาจได้รับเนื่องจากกิจกรรมดังกล่าว

6. การมีส่วนร่วมของท่าน

ในบางครั้งเราอาจอำนวยความสะดวกให้ท่านและบุคคลอื่น มีส่วนร่วมในการสนทนากับเราและ/หรือซึ่งกันและกัน และโดยทั่วไปจะช่วยให้คุณสามารถส่งเนื้อหาและความคิดเห็นไปยังเว็บไซต์นี้ ("การมีส่วนร่วมของท่าน") กฎต่อไปนี้ใช้กับการมีส่วนร่วมเหล่านั้นและจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด (นอกเหนือจากกฎหมายที่บังคับใช้):
การมีส่วนร่วมของท่านอาจถูกเก็บไว้โดยเรา และท่านให้สิทธิ์แก่เราโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ สิทธิ๋การใช้งานฟรีเพื่อใช้ตามที่เห็นสมควรภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือความถูกต้องตามกฎหมายของการมีส่วนร่วมใดๆ ของท่านหรือของบุคคลใดก็ตาม ท่านพึงทราบว่าเราจะปฏิบัติตามคำร้องขอทางกฎหมายอย่างเต็มที่ในการเข้าถึงการมีส่วนร่วมและข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ทำโดยหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในเขตอำนาจศาล
ท่านต้องไม่โฆษณา ส่ง จัดเก็บ โพสต์ แสดง หรือจัดให้มีภาพหรือเนื้อหาที่ลามกอนาจาร หรือการเลือกปฏิบัติ (เช่น เนื้อหาที่แสดงถึงการเลือกปฏิบัติต่อสัญชาติ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ หรือเพศ)
ท่านต้องไม่ส่งหรือโพสต์ภาษาหรือเนื้อหาที่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียชื่อเสียง ก่อกวน ดูหมิ่นหรือคุกคาม
ท่านต้องไม่ปลอมแปลงหรือบิดเบือน (เช่น “การลวง”) ส่วนหัวของข้อความไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อปกปิดผู้ริเริ่มผลงานของคุณ
ท่านต้องไม่เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงคอมพิวเตอร์ บัญชี หรือเครือข่ายที่เป็นของเราหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือพยายามเจาะมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบของเราหรือของบุคคลใดก็ตาม (มักเรียกว่า “แฮ็ก” หรือ “แคร็ก ”)
ท่านต้องไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือมีส่วนร่วมในการสร้างและส่งไวรัสทางอินเทอร์เน็ต เวิร์ม โทรจัน ปิง ฟลัดดิ้ง อีเมลบอมบ์ การโจมตีบริการหรือกิจกรรมอื่นใดที่รบกวนการใช้งานหรือรบกวนความสามารถของผู้อื่นในการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างมีประสิทธิภาพ
ท่านต้องไม่ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ไปยังผู้ใช้งานรายอื่นของเว็บไซต์นี้ หรือบุคคลใดก็ตามผ่านทางเว็บไซต์นี้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือแฝงโฆษณาบริการหรือผลิตภัณฑ์ของท่าน (มักเรียกว่า "สแปม")
ท่านต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเราพิจารณาแล้วว่าเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รายอื่นของเว็บไซต์นี้ หรือต่อการดำเนินงาน ชื่อเสียง ค่านิยม หรือความสัมพันธ์กับลูกค้าของเรา

7. ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์ในเว็บไซต์นี้และทุกส่วนของเว็บไซต์ (ไม่ว่าจะมองเห็นหรือได้ยินหรือไม่ รวมถึงรหัสทั้งหมด) เป็นกรรมสิทธิ์หรือต้องได้รับอนุญาตจากเรา นอกเหนือจากที่กฎหมายในเขตอำนาจศาลใดๆ ได้อนุญาตอย่างชัดแจ้ง หรือได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจากเรา ท่านไม่สามารถดำเนินการในรูปแบบหรือวิธีการใดๆ ที่จะ:
ดัดแปลง ทำซ้ำ จัดเก็บ แจกจ่าย แสดง ดำเนินการ เผยแพร่ หรือลอกเลียนแบบจากส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์นี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นการเฉพาะ;
หรือทำการค้าข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใดๆ ที่ได้รับจากส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้

8. เครื่องหมายการค้า

หากท่านใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของเราในการอ้างอิงถึงกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา ท่านจะต้องใส่คำแถลงที่ระบุว่าเครื่องหมายการค้านั้นเป็นของเรา ท่านต้องไม่ใช้เครื่องหมายการค้าใดๆ ของเรา:
ในทั้งหมดหรือบางส่วนของเครื่องหมายการค้าของท่านเอง
ไปเกี่ยวข้องกับกิจกรรม ผลิตภัณฑ์ หรือบริการที่ไม่ใช่ของเรา
ในลักษณะที่อาจทำให้สับสน เข้าใจผิด หรือหลอกลวงได้
ในลักษณะที่ดูหมิ่นเรา หรือข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของเรา (รวมถึงเว็บไซต์นี้)
เครื่องหมายการค้า ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อบริษัท และโลโก้อื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบน www.erberfamilyfoundation.net เป็นทรัพย์สินของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

9. ข้อจำกัดการใช้งาน

เว้นแต่จะตกลงไว้เป็นอย่างอื่นอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านมีสิทธิ์เข้าถึงเว็บไซต์นี้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ท่านไม่สามารถขายข้อมูลที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้ หรือนำข้อมูลไปใช้ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา 

10. การเชื่อมโยง

เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่น (“เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) ลิงก์เหล่านั้นมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และอาจไม่เป็นปัจจุบันหรือไม่ได้รับการปรับปรุง
เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง
การเชื่อมโยงของเรากับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง ไม่ควรตีความว่าเป็นการรับรอง อนุมัติ หรือแนะนำจากเรา จากเจ้าของหรือผู้ดำเนินการเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น รวมถึงข้อมูล กราฟิก เนื้อหา ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่อ้างอิงหรือมีอยู่ในเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงเหล่านั้น เว้นแต่ และในขอบเขตที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น
ท่านไม่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเรา ไม่ว่าในกรณีใด เนื้อหาใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ของเราจะต้องไม่ถูกตัดแต่ต้องเปิดในหน้าต่างแยกต่างหากและต้องระบุอย่างชัดเจนว่ามาจากเว็บไซต์นี้ เราไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบว่าการเชื่อมโยงใดๆ ดังกล่าวยังคงใช้งานได้ และท่านทราบว่าการเชื่อมโยงดังกล่าวอาจได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงของเว็บไซต์นี้ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. เราจัดการกับอีเมลอย่างไร

เราจะรักษาเนื้อหาของอีเมลที่ท่านส่งถึงและใช้ในระหว่างการดำเนินกิจธุระของเรา หากเราเชื่อว่าเรามีข้อกำหนดทางกฎหมายให้ดำเนินการดังกล่าว

12. ความปลอดภัยของข้อมูล

ไม่มีการรับประกันว่าการรับส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะปลอดภัยโดยสิ้นเชิง ในขณะที่เราพยายามปกป้องข้อมูลดังกล่าว เราไม่อาจรับประกันและไม่สามารถรับรองความปลอดภัยของข้อมูลใดๆ ที่ท่านส่งถึงเรา ดังนั้นจึงถือเป็นความเสี่ยงของท่านเอง อย่างไรก็ตาม เมื่อเราได้รับการส่งข้อมูลของท่าน เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลดังกล่าว

13. การยุติการเข้าถึง

เราอาจยุติการเข้าถึงเว็บไซต์นี้เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ข้อจำกัดความรับผิดของเราจะยังคงมีอยู่ต่อไปหากมีการยกเลิกดังกล่าว

14. ความคิดเห็น/ข้อร้องเรียน

ความคิดเห็นหรือข้อร้องเรียนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้หรือเกี่ยวกับการละเมิดใดๆ ที่ถูกกล่าวหาควรส่งไปที่ office@erberfamilyfoundation.com

15. นโยบายการลงทะเบียน

รายละเอียดที่ท่านให้เมื่อลงทะเบียนต้องเป็นรายละเอียดของท่านเองและต้องถูกต้อง การแอบอ้างเป็นบุคคลอื่นเป็นการละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ยอมรับได้อย่างร้ายแรง ซึ่งนำไปใช้กับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน
เหตุผลหลักที่เรารวบรวมข้อมูลการลงทะเบียนคือเพื่อปรับบริการที่มอบให้ท่าน ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์นี้หรือโดยการติดต่อโดยตรงตามข้อมูลที่ท่านให้ไว้ โดยการให้ข้อมูลการลงทะเบียนของท่านแสดงว่าท่านตกลงให้เราให้บริการนั้น และส่งเสริมผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เราพิจารณาว่าคุณอาจสนใจเป็นครั้งคราว
เราคำนึงถึงการรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจัง และจะปฏิบัติตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอย่างเคร่งครัดในส่วนที่เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน
หากท่านมีข้อกังวลหรือคำถามใดๆ โปรดติดต่อ office@erberfamilyfoundation.com