ข่าวสาร

 

การแสดง กีฬา สันทนาการ เกม ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับเด็กๆ เพื่อให้เด็กๆ ของมูลนิธิครอบครัวเออร์เบอร์ ไม่เกิดความเบื่อหน่าย เราจึงจัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งการทัศนศึกษา งานเลี้ยงฉลอง และการฝึกอบรมระยะสั้นในด้านต่างๆ